641.jpg
640.jpg
1.廖昌永首张“反串”专辑,全是经典,听醉了~

https://mp.weixin.qq.com/s/lxQOQZIQIW_-PpqI0-VN3g
2.最强'防老年痴呆绕口令,你能读对几个?
https://mp.weixin.qq.com/s/xCyFRPdrZRl6WW7doiI_DQ
3. 1947年,中国第一部彩色影像
https://mp.weixin.qq.com/s/M_snJ8RLEb02FV3Z7ge-mA
4. 85年人艺国宝艺术家们集体表演叫卖
https://mp.weixin.qq.com/s/pSEzoXDVIy43un4CE2i1Rw